УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Сп. "Социология", ІV курс
 

 
Въпросник за изпит, 17 юни 2016
СОЦИОЛОГИЯ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
 
Преподавател:проф. д.с.н. Михаил Мирчев
Учебна година:2015-2016, летен семестър
Специалност:социология, IV курс
Изпит:17 юни 2016, 15 часа
Потреблението в СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТОТО
 
1.Предмет на „социология на потреблението”. Съпоставка с „психология на потреблението” и с „потребителско поведение”. Проекция от микро- към мезо- и макро-равнище. Проекция от макро- към мезо- и микро-равнище.

2.„Потребности – Производство – Потребление” в макро-системата на обществото. Основните обществени потребности и структурирането на сферите, институциите и дейностите за производство и разпределение на средствата за тяхното удовлетворяване. Производствено потребление, вплитане на производство и потребление. Крайно потребление, удовлетвореност и генериране на социална и обществена активност. (Т 2: с. 307-314, 317-321, 332-336)

3.Социологически цикъл ОТ и КЪМ потреблението. Първи сегмент от цикъла: потребности – маркетинг – производство – непазарно разпределение – предлагане на пазара. Втори сегмент от цикъла: мотивираност за търсене – платежоспособност – достъп до пазар и разпределение – купуване – притежание. Трети сегмент от цикъла: потребяване – снемане на потребности – удовлетвореност – социална мотивация – обществена активност.

4.Устойчиво общество. Съответствие между производство и потребление – нито дефицитност и недоимък, нито свръхпотребление и разхищение. Културни, социално-психични и поведенчески проекции. Изкуствен дефицит, философия и етика на потребителската умереност. Изкуствено свръхпотребение и консумативност, философия на вещния хедонизъм.

5.Измерения на потребението. Материално веществено – битово, общностно комунално, инфрастуркутурно, институционално, държавно. Ценостно идеологическо – какви сме и защо сме, какво ни дава или отнема обществото? Политико нормативно – какво искаме и очакваме от властта, за какво се борим и преборваме? Социално общностно – културни модели и идентичност, успех в общностната среда? Културно символно – как и пред кого демонстрираме за себе си, личностна изява и развитие?

6.Потребителско общество – по Уолт Ростоу и следващи. (Т 2: с. 110-111, 121-123, 125-128) Масова кулутура, философия и пропаганда на хедонизма – Homo Ludens, Homo Consumeicus. „Социално инженерство” на консуматорска социална психика, модели за подражание, снобизъм и вещен фетишизъм. „Изкуствени потребности” (по Ерих Фром). Утопия на изобилието и потребителското щастие (по Жил Липовецки и Ерих Фром).

7.Потребностите и мотивацията в обществените дейности на личността, групата, общността. /Т 2: с. 210-217/ Интереси и активност. /с. 348-359/ Моделът на Маслоу за пирамидата от потребностите.

8.Класово-стратификационния модел по Карл Маркс. Благосъстояние и експлоатация. Класата на лентяите, “безделната класа”. Класата на излишните. /с. 741-748, 717-721; Икон. соц.: с. 311-314/ (http://www.assa-m.com/sociologia24.htm)

9.Трите подхода към потреблението като социологическа проблематика. Марксистки. Културалистичен. Критически. /Икон. Соц.: с. 310-312/


БЛАГОПОЛУЧИЕ и БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (well-being & prosperity)
 
10.Благополучие и благосъстояние. Позициониране в стратификационния профил. Средни и високи стойности. Граница към бедност и дълбока бедност. Минимални условия за нормален живот. Welfare programmes/services/benefits за лишените и изоставените, болните и старите.

11.Видове блага: вещно-материални, социално-интеграционни, социална сигурност и защита, трудово-производителни, професия и кариера, образование и култура, информация и комуникация, общностно-ценностни, личностно-смислови, творческо-реализиращи, игрово-хедонистични, граждански права и активност, власт и публичност, достъп до институции и възможности, идеализъм и борба за ценности.

12.Видове потребности: Пирамида на Маслоу – етажи на основните потребности. Кумулативност. Реализация и самореализация. Модус на притежанието (по Ерих Фром, Джоузеф Кембъл).

13.Видове потребности: Социални потребности – сигурност, принадлежност, идентичност, общуване, любов, реализация, самореализация. Homo Faber/Sapience. /лекция/

14.Видове потребности: Престижни символни потребности. „Капитани на съзнанието” (по Юен). Социална позиция и дистанции чрез потребление. Снобизъм и мобилност. Индивидуализъм и самореализация. Идеализъм и ценностна отдаденост. /лекция/

15.Обърната пирамида на потреблението: нарастване на обема и структурата на потребностите и потреблението по високите етажи. Обедняването и бедността като деградиране до оцеляване: остават най-ниските етажи. /лекция/

16.Степени на потребление: Дефицитно потребление – бедност или аскетизъм. Рационално потребление, рационална норма. Стимулиращо потребление. Свръх-потребление. Самоцелност на потреблението. Homo Consumericus/Felix/Ludens. /лекция/

17.Рационални норми за потребление. Рефлекси на “здравия разум”. Култура на самоконтрола. Възможности за измерване и обществено регламентиране. Организация на колективното потребление. Освобождаване за творческа реализация. /лекция/

18.Растежът на масовото потребление през XX век. „Покачване на равнището” като икономическа потребност от качествена, дисциплинирана и интегрирана работна сила. /с. 697-705/ “Потребителско общество”, “стадии на икономически растеж” (по Ростоу). /... ИС: с. 70-75/

19.„Класа на лентяите, безделната класа” – демотивиране за труд, инструментален и отчужден труд, обезсърчени безработни. Високо потребление на „малкия човек”. Девиации от презадоволеност – детски и младежки, женски и мъжки, в бизнес среди на „корпоративни психопати”.

20.Стандарт на живот. Обективно благосъстояние. „Покачване на равнището” (по Ортега-и-Гасет). „Всеобщо благоденствие”. Спирала на забогатяването, „експлозия на свръх-богатството”. Спирала на обедняването и бедността. Полюси на разхищението и недоимъка. Euro Quality of Life Survey (EQLS). МОЛ-културата.

21.Качество на живот. Благополучие. Ценностни детерминанти, подреждане и преподреждане на ценности. Идеологията на хедонизма: утопия на постигане на щастие, „парадоксалното щастие” (по Жил Липовецки, Ерих Фром). Съвременни потребителски модели и отмъщението на екзистенцията.

22.Стил на живот. Културен код. Социална представителност и личностен смисъл. Модел на Хаукинс, Бейт и Кони. Класови, съсловни и професионални различия. Религиозни, национални и субкултурни различия. Младежки суб-култури. Модата, рекламата и маркетинга като формиране на нов стил. Макдонализация. Чалгизиране.

23.Стереотипи на живот и потребление. „Граница на безразличието”. Стратификационен профил и социални дистанции. Конформизъм и идентичност. Съпротива срещу невротична провокация на новото, модерното, престижното.

24.Потреблението като ценност. Аскетизъм – за оцеляване или като духовно извисяване. Умереност – като рационалност, с норма за достатъчност, инструменталност на потреблението. Ненаситност – при невротичност на потребителската психика, при разминаване между стандарт и качество на живот, между консумация и удовлетвореност.

25.Обедняване и бедност. Несигурност, демотивиране, маргинализиране. Социално изключване и лумпенизиране. Проблем на Глобализацията: екстремна поляризация, обедняване и декласиране на средната класа, лумпенизиране и дезинтегриране на „работническата” класа, девиантен полюс на крайната бедност. /лекция/

26.Дълбочина на бедността. Основен статистически измерител. Съпоставка между слоевете на бедност в различните общества. Икономически и социален генератор на масовата емиграция към Запад. Разделяне на ниската класа на два под-слоя – противоположни обществени хоризонти. /лекция/

27.Четири компонента на бедността – сравнителна рейтингова методика на Световна банка. Спирала на обедняването, затъване в бедност. Спирала на възстановяване и влизане в зоната на благополучието. /лекция/

28.Кредитните карти. (по Робърт Манинг) Масовизиране сред ниската средна класа и „пролетариата” (индустриален, земеделски, търговски, чиновнически). Ценностна атака в посока „да имам„ (по Ерих Фром) и обратно към „принципа на удоволствието” (по Фройд и Маркузе). Нова форма на контрол, чрез неистински потребности, Механизъм за гражданска зависимост и „едноизмерен човек” (по Маркузе и Фром).


КУЛТУРНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ на капитализма
 
29.Културните противоречия на капитализма.” (по Даниел Бел) Промяна в сетивността. Без граници в натрупването, консумацията, забавленията, успеха. Паролите: ново, промяна, секс, освобождаване. „Социалист в икономиката. Либерал в политиката. Консерватор в културата.”

30.Американски начин на живот. Работа и забавления. Шопинг терапия. МОЛ-културата. Подмладяване на живота. Модна унификация сред „лудостта на пазара”. Потребителска фетишизация поради скука и празнота, снобизмът и показнот.

31.Реално и мнимо удовлетворяване на потребности. “Изкуствени потребности”, „пазарен характер”, „новите форми на контрол” и „забрана да се мисли”. /с. 421-429, 432-440, 446-455, 399-420, 682-689; Икон. социология: стр. 315-6/ Невро-маркетинг.

32.„Парадоксалното щастие”. Турбо- и хипер-потребление. Шопинг терапия. Проблемът за удовлетвореността и смисъла на живота. (по Жил Липовецки) Тревожната празнота (по Маркузе) и хроничната депресивна тревожност (по Фром). Празнота и скука – забавлението като компенсираща ценност. Утопията на потребителското общество.

33.„Амбулантното благополучие”. „Стратегическата” търговия срещу свободната търговия. Експлозия на свръхбогатството. Революционизираща диспропорция в стратификационни профил. (по Пол Кругмън) Живот в „Ерата на опаковката” (Стайнбек)

34.Едноизмерен човек”. Масова култура. /с. 110-115, 622-624/ “Стокова култура, пазарен характер”. /с. 426-430, 449-453/ “Нови форми на контрол”, „западен деспотизъм”, “репресивна де-сублимация”. /с. 407-411, 584-588, 417-423/

35.„Механизмите на удоволствието”. Физически, сетивни, сексуални удоволствия. Обръщане на болката и жестокостта в удоволствие. АXE, есенциализъм. Опредметяване в творчеството и разпредметяване в потреблението.

36.Двата личностни модуса – „да имаш или да бъдеш”. Меркантилизъм на вещите и властта. Фетишизъм на парите и богатството. Притежание, запасяване, ненаситност. Бягство от свободата, заучена безпомощност в материалната зависимост. Отчуждение и депресивност. Алернативата да бъдеш себе си.

37.Новото общество” „Здрава иконономика за здрави хора”. Норми на здравословно потребление. Възпиране на технократическия фашизъм и промиването на мозъци. Абстиненция от изкуствените потребности. /с. 458-463, 420-423, 379-383, 487/

38.Джоузеф Стиглиц. „Глобализацията и недоволните от нея”. Вашингтонски консенсус. Обърната пирамида на глобалната икономика. Обръщане на финансовата печалба и растежа в деструктивен обществен ефект. Анти-глобалистко движение. /виж книгата/

39.Активен маркетинг. “Репресивната толерантност” на рекламата – като индустрия за натрапване на образци. “Потребителско общество”. “Масова култура”. “Пазарен характер”. /с. 106-109, 110-113; 450-453; 464-476/

40.Субективна удовлетвореност. Синусоида на актуализиране-търсене-потребление-удовлетвореност-заспиване на потребностите. Трансформиране и преподреждане в ценностна йерархия. (по лекция)

41.Пределна склонност към потребление (MPC, marginal propensity to consum). Устойчиви модели за начин и стил на живот, и съответните навици и рутина в потреблението. Потребителска идентичност – в индивидуален и референтен план, в професионален и съсловен план, в религиозен и традиционно културен план, в класов и стратификационно демонстративен план.

42.Неудовлетвореност при нарастващо потребление. “Парадокс на Горз” - причини и фактори. /ИС: с. 313/ Отместване към изкуствени потребности, подчиняване на модели за стандарт и показност. Отвъд прага на пресищане и загуба на смисъл. Наказание за изкуствеността на потребностите и снобизма.

43.Потреблението в различните общества - традиционни, командни, развити пазарни. Морално минимизиране. Благосъстояние за поколенията. Идеологизиране на потребителските ценности и образци. Социална дистанция. Многообразие и непосредствено удоволствие. Качество на живот чрез потребление. Свободното време и личната сфера като свръхценност. /ИС: с. 318-323/ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
 
1.МИРЧЕВ, Михаил. Текстове 2, Покана за социология. 2-ро дъп. и прер. издание. Изд. “М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. /Към някои от въпросите са посочени страници. Те са по това издание на Текстове/

2.Желев, Симеон. Потребление и потребителско поведение. В. Икономическа социология. УИС, С., 2005, стр. 309-332.
(теоретични подходи, с. 310; марксистки подход, с. 311-2; повече потребление, но по-малко удовлетвореност, 2 причини, с. 313; културалистичен подход, 313-5; критически подход, стокова култура, Франкфуртска школа, с. 315-6; потреблението в различните типове общества - традиционни и командни, развити пазарни, с. 316-24; емпирично изучаване, с. 324-31)

3.ЛИПОВЕЦКИ, Жил. Парадоксалното щастие. Изд. "Рива", С., 2008 (2006). Стр. 374.
(цивилизация на желанията, на консумирането, homo consumericus от 3-ти вид - с. 5-14, 17-19, 88-100, 134-137; хедонизъм, комфорт и сетивно благополучие - с. 91-93, 192-217, 226-234, 279-286, 257-261; емоционалното консумиране, фетишизъм, сила и безсилие, метаморфози на завистта - с. 32-52, 118-130, 302-311; подмладяване на консумирането, детето хиперконсуматор - с. 61-67, 108-113; екзистенциална неудовлетвореност, несигурност и див индивидуализъм - с. 145-186; homo felix, една утопия - с. 312-332, 347.)


РЕФЕРИРАНИ КНИГИ на семинарни занятия

1.БЛУМ, Пол. Механизмите на удоволствието. Изд. Инфо-Дар. С., 2012.
(есенциализъм и AXE; защо харесваме нещата, които харесваме – не елементарно сетивно, а трансцедентално; утилитаризъм и хедонизъм, опредметяване и използване, разпредметяване и общуване чрез душата на предметите; …)

2.ЛЬОСА, Марио Варгас. Цивилизация на зрелището. … 2013
(не естествената човешка склонност към забавление да се третира като върховна ценност; всеобщ стремеж към веселие и бягство от скуката; не носи на света мир, прояснение и съгласие; триумф на лекомислието и пошлостта; конформизмът надделява, масово политическо примирение и пасивност; в медиите господства безотговорната клюкарщина; ...)

3.МАСЛОУ, Ейбрахам (1954). Мотивация и личност.

4.МАНИНГ, Робърт. Нация на кредитните пари. Последиците от пристрастеността на Америка към кредита. Изд "Сиела", С., 2005. Стр. 506. (Robert D. Manning. 2000.)
(разрастваща се пропаст на богатството, с. 171-, 210; вместо спестовност, дух на потреблението, с. 175-189-, 218-, 331-, 489; познавателното объркване, плюс културно опиянение при харченето, с. 186-190-198-205-, 471, ; безмилостен маркетинг на потребителки кредит, грабителски кредити, с. 205-, 348-, 473; видове карти и режими по социални класи, с. 210-214, 417, ; живот на ръба, максимално задлъжняване, лични фалити, с. 215-221-226-233-253, 429, ; зависимостта на студентите, "инфлация в колежа", с. 265-272-276-282-298-307, 442, 503-505)

5.БОДРИЯР, Жан (1929). Система на предметите. Изд. "ЛИК", С., 2003.
(многообразие на предметите в градска среда)

6.РИФКИН, Джереми. Епоха на достъпа. 2000.
(хипер-капитализъм, животът като платено преживяване)

7.КРУГМАН, Пол. Амбулантното благополучие. Икономически разум и безумие във време на гаснещи надежди. Изд. „Дамян Яков”, С., 1999. Стр. 416.
(катастрофални експерименти на макро-равнище, социална държава с прогресивно данъчно облагане, стратегически търговци и икономисти либерали, Милтън Фридмън, икономика на прелагането, съплай-сайдери, икономиката QWERTY, разпределението на доходите, глобализация и експлозия на свръх-богатството, движение на махалото – Кейнс е още жив, да видим очевидното, стратегическата срещу свободната търговия)

8.СТИГЛИЦ, Джоузеф. Цената на неравенството. 2012.

9.ЧОМСКИ, Ноам. Необходимите илюзии. Промиване на мозъците в демократичните общества. Изд. "Бард", С., 2005. Стр. 592.

10.БЕЛ, Даниел. Културните противоречия на капитализма. Изд. "Народна култура", С., 1994. Стр. 420.
(социалист в икономиката, либерал в политиката, консерватор в културата - с. 10, 9-18, 71; против да се отделя икономиката от моралните цели - с. 10; безграничност на капитализма - с. 22; хедонизмът като разплитащ и скъсващ социалните връзки - с. 35, 120-128, 128-134, 150, 174-187, 231-238; край на буржоазната идея, импулсът е изчерпан, кризата на либерализма - с. 46-50, 55-56, 103-105, 144, 313, 332-341, 348, 387-392; разрушаване на протестантската етика - с. 64, 125; паролите нов секс, освобождаване и пуританство - с. 115-120, 113-114, 106-113; политическата икономия като фискална социология - с. 69, 319-226, 309-318; революция в сетивността - с. 148-152, 169-173, 188-207, 216-219; нестабилната Америка - с. 260-261, 256-274; структурните революции, национално и комунално общество, провалът на либерализма - с. 274-308; социологическа структура , три сфери на системата - с. 36, 50-56; единиците на обществото, свобода и равенство, справедливост и ефективност, публично и частно - с. 358-387.)Работни ЗАДАЧИ

Първа:
Реферативно представяне на една от основните книги. Открояване на оригинални авторски постановки.
Семинарно обсъждане. Осмисляне на учебната проблематика в ракурса на отделната книга.

Втора:
Изучаване от оригинален източник и реферативно представяне на един от основните световни индекси. Замисъл и субект. Методика и обективност. Ключови индикатори. Динамика на сравнителния рейтинг. Интерпретация в проекцията на социология на потребението.


Форма на ИЗПИТ

     Изпит по конспект – писмено се развиват два въпроса, устно събеседване по тях с допълнителни уточняващи въпроси.
     Специално внимание върху темите и онагледяващите материали на семинарните занятия.
     В горния въпросник са оставени въпроси, които не са разглеждани сега в курса. Те няма да се използват в изпита. Оставени са, за да имате по-обхватна представа за проблематиката по тази учебна дисциплина.
     За контакти: 02/ 443-55-54; mihailmirchev@yahoo.com; www.assa-m.com

Проф. Михаил Мирчев
 

Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ