Схема: Динамика на стратификационния профил на "развитото                                        пост-индустриално западно" общество - след                                        Глобализацията от 90-те на XX век, начало XXI век
 
  Схема: Основна класова стратификация по Карл Маркс -
                                       сега при Глобализацията

 
  Схема: Стратификационен профил според производителността на
                                       потенциалната "работна сила" /трудоспособните в
                                       страната/

 
  Графика: Профил на България, началото на 80-те години -
                                          "златния век" на благосъстоянието

 
  Графика: Профил на България, началото на 90-те години -
                                          "розови" спомени за доброто "средно-класово" общество

 
  Графика: България, септември 2000 г. -
                                          суровата пирамидална реалност

 
  Графика: Дял на неграмотните-ограмотените от всички 15-19
                                          годишни

 
  Графика: Стратификационен профил - българи
 
  Графика: Стратификационен профил - български турци
 
  Графика: Стратификационен профил - цигани/роми
 
  Схема: Общностна йерархия - три етажа
 СЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ