ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ
(Индекс)

www.assa-m.com/katalog1.php

 
СИСТЕМА
     системен/комплексен подход – 15-19, 28, 35-42, 95, 164-167,      194-207, 214-217, 335-336, 345-347, 386, 433, 507;
     равновесие в системата, динамично – 16, 160-164, 211-214,      217-228, 248-250, 508-510;
     обществени сфери, взаимодействие – 15, 26, 35, 160, 165,
     189-192, 195, 211-216, 219-236;
     микро-, мезо-, макро-равнище на анализ – 17-18, 30-31, 60-61,      95, 217-219, 249-250,
     289-290, 331, 335, 339, 352, 371-374, 386;
     научен синтез – 18, 19.

структурно-функционален подход”, парадигма – 16-17, 20-21,      194, 217-228, 336;
     „социологическа структура” на обществото като система – 17, 26, 216, 319, 341, 366;
     качествено подобие – 16, 37, 40, 97, 195, 211, 219-226;
     производителен принцип – 45-49, 60-64.


СТРАТИФИКАЦИЯ
     стратификационен профил, динамика – 17-18, 28-29, 33-35, 118-120, 179-184, 312-315,      341, 346, 347-355, 407-419;
     деградираща структура/профил – 163-164, 182-184, 191-192, 202-204, 422-425, 509;
     статус, „статусна несъвместимост” – 122, 347-355, 364.

поляризация, социална – 71-75, 90-92, 167-169, 199-201, 232, 333, 408-425, 435-450;
     амбиция за високи статуси – 349-351, 409-410, 419-421, 426, 427.

основни класи/слоеве
     елити и висока средна класа – 179-180, 266, 269, 353, 409-410, 436;
     средни и ниски слоеве на средната класа – 180-182, 184, 350, 410-411, 437;
     средната класа като привилегировани малцинства – 167;
     ниски социализирани слоеве – 182, 200-207, 267, 411-412, 438;
     крайна бедност, абсолютна – 128, 182-184, 200, 267, 424-425, 432-433, 438-440;
     бедност и благосъстояние – 321-323, 351-352, 408, 418, 424-425, 443-448.


ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
     възпроизводство на населението – 15-19, 25-35, 395-403, 508-510, 514-515;
     демографско заместване, възрастова зависимост – 31-33, 46-50, 73, 86-88, 158;
     детеродна норма, норма на раждаемост – 18, 31-32, 84-86, 90-94, 101-110, 112, 164,      252;
     аборти – 32, 76-78.

обществено здраве – 32, 37, 75-78, 98-100, 107-109, 182, 187, 286, 322-325, 356-358,      387-389, 497-500.

образованост, образование – 33, 37-39, 327-329, 358-362, 435-450;
     „сертификат за културна компетентност” – 328.


НАЦИЯ, национализъм
     отмиране/възраждане на нациите – 15, 18, 42-44, 81, 98, 110, 224, 471-480, 492-505,      515-516;
     устойчивост на нацията – 18, 81, 89-102, 115, 118, 147-150, 224, 412, 435-450, 510;
     катастрофично съзнание – 109-110, 173-175;
     национален интерес – 191-192, 458-459, 471, 501, 503, 511;
     модерен национализъм – 483, 494, 501, 502-504;
     предефиниране на националната идентичност – 476, 476-480, 492-505;
     нация и/или население – 451-459, 514-515;
     Национална доктрина, за ново Възраждане – 18, 173-175, 402-403, 447, 451-461,
     500-505, 514-516.

етно-народностни общности – 59, 81, 84-89, 89-92, 98, 455-505;
     етажи на общностната йерархия: етнос, народност, българска нация, европейци –
     455-458, 459-461, 462-469, 492-505, 496;
     ядро на нацията – 81, 170, 442-444, 454, 460-463;
     етнически общности – 463-464, 468, 469, 469-670, 455-458, 492;
     малцинства, национални – 57, 81, 123, 191, 433, 444-450, 453, 455-458, 465-467,
     486-492;
     диаспора – 452-453, 454, 462, 484-486;
     турска диаспора в България, изселвания – 120-121, 465-467.

българска държава – 30-31, 167-173, 426, 500;
     денационализиране на държавата – 81, 149-150, 168-170, 486-492, 511-515;
     риск за държавната цялост – 167-173, 492, 500;
     обществено лидерство, политическо – 175, 223, 515.


ЦИВИЛИЗАЦИЯ
     понятието – 57-60, 190;
     граждани, граждански манталитет – 59, 437-442, 449-450, 493;
     цивилизационно разслояване – 15, 19, 29, 37-38, 58, 187-189, 242-245, 341-342,
     407-434;
     цивилизационна (не)съвместимост – 18, 56-60, 156, 429-434, 435-450;
     „сблъсък на цивилизациите” – 28-29, 57, 171-173, 482-486.

идентичност365-369, 390, 472-480, 487, 492;
     национална – 43-44, 191, 289-290, 453-455;
     мултикултуралност – 43-44, 57, 452, 493-504;
     (само)стигматизиране – 188, 448-450.

интеграция – 63, 98, 216, 253, 261, 338, 345-346, 365, 369-374, 390, 508;
     устойчиво развитие, на обществото и държавата – 208-210, 217-224;
     „методологически индивидуализъм” – 104-105, 110, 217, 245, 248;
     социална връзка – 19, 95, 137, 190, 250-252, 390, 444-445;
     съгласуваност – 209-210, 156, 187-189, 242-245;
     социално включване/изключване – 40, 45, 98, 218, 253, 427-429, 470;
     дискриминация – 40, 58, 450;
     (само)сегрегиране – 40, 58, 188, 218, 232, 423-425, 450.

обществени отношения
     междупоколенчески отношения, приемственост и баланс – 49-56;
     разкъсване на приемствеността, отчуждаване – 112-113, 129, 136-137, 141-144,
     148-149, 165, 190;
     „конфликт между поколенията”, „ейджизъм” – 52, 53, 55-56;
     примитивизиране, вандализмът на Прехода – 126, 128-131, 165, 435-450;
     маргинализиране, обедняване – 184, 190;
     гето-общности, риск за себе си и за обществото/държавата – 184.

периодизация на историята, цивилизационни вълни и зони – 155-157, 185-189,
     242-245;
     „информационно общество”, „трета вълна” – 291, 242-245, 269-270, 297-299, 305,
     419-421, 426, 427, 431;
     „втора вълна” , „градско индустриално общество” – 156, 242-245, 421-422, 426, 427,
     431-432;
     „първа вълна”, племенни общности – 183, 187-189, 242-244, 422-423, 426, 427;
     „ново средновековие” – 56, 423-425, 426, 427, 432.


ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
     динамичен трансформационен процес – 20, 61, 429-434, 501-505;
     Кризата (2007-2010) – 20, 43, 194, 288, 381, 473-474, 515;
     принцип на силата – 171-173;
     културно насилие – 473-480, 482-490, 499.

Европейски съюз (ЕС) – 193-210, 227-228, 474-476, 493-498, 510-514;
     Лисабонска стратегия (2000-2010) – 35-41, 160, 194-210, 214, 383, 498;
     Европа 2020 (2010-2020) – 41-42, 194-210, 214, 383,
     „общество, основано на знание” – 35-36, 39, 269-270,
     Зелена книга, Март 2005 – 16, 158, 191, 399,
     „изтичане/циркулация на мозъци” – 118-120, 137-141, 388-389,
     споделено благополучие – 140-141, 157, 171-172, 173-174, 227-228, 408, 510-514;
     европейски „социален модел”, „социална държава” – 195, 223-224, 382-383;
     ЕС и/или САЩ – 35, 42-44, 432, 498, 493-498;
     страхът на Европа от Исляма – 480-486, 498;
     изкупителни жертви – 194, 499, 511-514.


ИКОНОМИКА
     икономическо развитие, модернизация – 18, 30, 189-192, 195-238;
     не-икономически фактори – 27-31, 64, 210, 211-214, 226-236, 249, 250-272, 320, 407,
     508, 513;
     конкурентно предимство – 63;
     социализирана икономика – 213, 250-257, 267-272;
     приобщаваща икономика – 41, 198-199, 214, 407;
     сива и черна икономика – 273-280, 306-308;
     „външни инвестиции” – 115, 280-286;
     „шокова терапия”, шоков Преход (1989-2010) – 145, 190, 197, 222-224, 236-238,
     417-419, 447;
     Вашингтонски консенсус, либерални реформи, пазарен фундаментализъм – 198, 302-304,
     430.

трудови ресурси
     работна сила – 38-39, 205-210, 508;
     обществена производителност – 15, 33, 390, 419-425, 440-442, 446;
     пълна заетост – 206, 223-234;
     безработица, структурна и дългосрочна – 201-204, 223-234;
     „класа на излишните” – 293-297, 312-315;
     „класа на лентяите” – 45, 49, 293-297, 308-315.

икономическа функция на семейството/брака – 179, 239-292;
     методологически подход – 247-250, 239-241;
     интегриращ икономически субект – 250-252, 265-266;
     за/против брака – 287, 239-241, 248.

нова икономическа социология”, вграденост214-217, 320.


ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ
     понятието – 15, 20, 29, 37-39, 60-64, 115, 182-184, 220-224, 226-231, 252-254, 258,
     295, 319-344, 374, 381, 386, 513;
     социален и културен капитал – 216, 261, 319-321, 326-331, 336;
     „обществен капитал” – 335-336;
     човешки ресурси – 37-39, 189-192, 205-207, 220-221, 261, 293-297, 333-334;
     субектна способност, конкурентно предимство – 61-64, 321-322, 337-342, 346, 355-365;
     социологическа структура на ЧК – 18, 29, 345-374.

социални инвестиции – 18, 37, 64, 374, 375-403;
     целеви общности, социално инженерство – 376-381, 391;
     социална защита –39-41;
     социален маркетинг, кампании – 335, 378, 379-381, 391, 396;
     гражданска мисия – 379, 383-386;
     благотворителност – 377, 378, 395-396;
     политиката към ЧК – 322-325, 330-331, 334, 342-344, 374, 375-378, 386, 396-402.

медийна среда
     „нови социални медии” – 38;
     ИКТ (информационно-комуникационни технологии) – 38;
     „репресивна толерантност”, идеологеми – 130.


ДЕМОГРАФСКА КРИЗА
     мащаб и инерция – 15-19, 31-33, 43-44, 65-88, 89-96, 158-167, 217-219, 507-510;
     катастрофа, експоненциален срив – 65, 88-89, 111, 150-155, 157-164, 181, 221;
     екстремни форми – 16, 88, 90, 111, 157-158, 181-187, 191, 218, 232;
     демографски геноцид – 147;
     Национална стратегия за демографско развитие (2006-2020) – 18, 65, 106-107, 451-470,
     514.

демографско (не)равновесие – 20, 97, 217-226, 231, 232, 398;
     баланс между поколенията – 49-56, 70-75;
     демографски преходи – 155-157, 188-189, 242-245;
     поколенческо разминаване, изпреварване/изоставане – 184-189.

комплекс от фактори – 19, 89-110;
     семейно-брачни модели – 32, 78-80;
     ценностни фактори, деморализация – 94-96, 102-110, 126-127, 165, 371;
     (свръх)еманципираност на българката – 79, 102-110, 228-231, 243-247.

добро родителство – 15, 47-49, 56, 94, 107-110, 230;
     родителска безпомощност – 125;
     децата като „капитал на бедняка” – 234.


ЕМИГРАЦИЯ, миграция – 30, 43-44, 69-70, 93-98, 111-150, 164, 181, 222, 224, 252;
     две страни – 115-120, 133-135, 191-192;
     „абсорбиране на шокове” – 116;
     емиграционни вълни: причини и мотиви –120-144, 144-146;
     морално изтласкване – 124-125, 126-131, 165;
     емигрантска субкултура, огледало на срама – 135-137, 146-147;
     екзистенциално самоотричане, прекършен дух – 112-113, 147-150;
     „емиграционна изтощеност”, демографско самоубийство – 113, 114-115, 141-144, 148-150;
     девиантна емиграция – 131-133;
     външни предпоставки, привличане на ресурс – 137-141, 332-333.


     Край
 

Обратно към началотоСЪБИТИЯ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ
НОВИ КНИГИ